Onteigening

U wenst begeleiding bij een onteigeningsprocedure?

Wij adviseren u over de taxatie van de volledige schadeloos-stelling en begeleiden u bij de procedure

Onteigening is het ontnemen van de eigendom of beperkte rechten door de overheid van een eigenaar ten behoeve van het algemeen belang. De ontneming van de eigendom is een van de grootste ingrepen op de rechten van haar burgers, die de overheid tot haar beschikking heeft. Omdat onteigening een erg zwaar middel is wordt het gezien als “ultimum remedium”.

De onteigeningswet (Ow) bepaalt dat er eerst serieuze pogingen moeten worden gedaan om de benodigde onroerende zaak “in der minne” te verkrijgen voordat kan worden overgegaan tot onteigening. Wanneer het niet lukt om de benodigde gronden “op minnelijke wijze te verwerven” kan, nadat de planologie op orde is, gestart worden met de onteigeningsprocedure.

Hooghiemster taxatie & advies kan u bijstaan met deskundig advies. We zorgen ervoor dat uw belangen zo goed mogelijk worden gediend. Wij verrichten een taxatie op basis van volledige schadeloosstelling. Daarbij wordt naast de waardebepaling ook gekeken naar bijkomende schaden zoals bijvoorbeeld inkomensderving. Ook voor de verdere begeleiding van de procedure bent u bij Hooghiemster taxatie & advies aan het juiste adres.

Hooghiemster taxatie & advies begeleidt voor meerdere overheden onteigeningsprocedures. Daar waar onroerende zaken nodig zijn voor ontwikkelingen van algemeen nut en belang. En waar een minnelijke verwerving nog niet tot stand is gekomen. In projecten waar wij voor de overheid werken, adviseren wij geen particulieren en vice versa.